Sytokromi P450 2C19, CYP2C19-geenin alleelit *2 ja *17, DNA-tutkimus verestä

B -CYP2C19 KL 6346

Sytokromi P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. Sytokromi P450 2C19 (CYP2C19) alleeleista kliinisesti merkittävimmät ja yleisimmin länsimaissa esiintyvät ovat alleelit *2 ja *17, jotka vaikuttavat entsyymin kykyyn metaboloida useita eri lääkeaineita. Alleeli *1 tarkoittaa, että kyseisiä alleeleita ei ole todettu.

CYP2C19 genotyypin perusteella ihmiset voidaan jakaa neljään ryhmään, joiden kyky metaboloida P450 2C19 entsyymin kautta lääkeaineita on erilainen. Ryhmät ovat EM (normaali metabolianopeus), UM (suurentunut metabolianopeus), IM (osittain pienentynyt metabolianopeus) ja PM (pienentynyt metabolianopeus). Käytetyimpiä P450 2C19 kautta metaboloituvia lääkeaineita ovat mm. diatsepaami, sitalopraami, esomepratsoli, omepratsoli, lansopratsoli, drospirenoni ja klopidogreeli.

Klopidogreelin metaboloituminen elimistössä vaikuttavaksi aineeksi edellyttää toimivaa CYP2C19-metaboliareittiä. Kansainvälisten suositusten mukaan klopidogreeli olisi syytä korvata esim. prasugreelillä tai tikagrelolilla, mikäli CYP2C19 genotyypin perusteella on todettu osittain pienentynyt metabolianopeus (intermediate metabolizer, IM; genotyypit *1/*2 ja *2/*17) tai pienentynyt metabolianopeus (poor metabolizer, PM; genotyyppi *2/*2). Eräiden muiden P450 2C19 kautta metaboloituvien lääkeaineiden annosta voi olla syytä pienentää (esim. klobatsaami) henkilöillä, joilla on todettu pienentynyt metabolianopeus (PM).

Joidenkin entsyymin P450 2C19 kautta metaboloituvien lääkeaineiden annosta on syytä nostaa. Kansainvälisten suositusten mukaan esim. Helicobacter pylorin häätöhoidon yhteydessä käytettävän protonipumpun salpaajan annosta tulisi nostaa 2-4 -kertaiseksi (omepratsoli, lansopratsoli, pantopratsoli). Myös joidenkin keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden teho valmisteyhteenvedon mukaisella normaaliannostuksella saattaa olla riittämätön. Näitä lääkeaineita ovat esim. sitalopraami, essitalopraami ja diatsepaami.

Täydellinen luettelo lääkeaineista, jotka metaboloituvat P450 2C19 entsyymin kautta, sekä tiedot annostussuosituksista löytyy esimerkiksi Abomics Oy:n maksullisesta GeneRx-tietokannasta.

Indikaatiot

Sytokromi P450 2C19 (CYP2C19) entsyymin kautta metaboloituvien lääkeaineiden hoidon aloitus. Epäily lääkeaineen heikentyneestä tehosta tai haittavaikutuksista.

Näyte

3 ml EDTA-verta.
Huom! KELA-korvauksen saamiseksi pyyntöön tulee liittää kliiniset esitiedot.

Säilytys ja lähetys

Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen säilytys (1-4 vrk) jääkaapissa.

Menetelmä

Genotyypitys TaqMan-kemialla.

Tekotiheys

1x 2 vko

Vastausaika (arkipäivää)

5-10

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tuloksen tulkinta perustuu kansainvälisiin CPIC (Clinical pharmacogenetics implementation consortium) ohjeistuksiin (Scott et al 2013, PharmGB tietokanta).

Genotyyppi *1/*1 viittaa sytokromi P450 2C19 entsyymin normaaliin kykyyn metaboloida lääkeaineita (EM, extensive metabolizer).

Genotyypit *1/*17 ja *17/*17 viittaavat sytokromi P450 2C19 entsyymin normaaliin tai lisääntyneeseen kykyyn metaboloida lääkeaineita (UM, ultra rapid metabolizer).

Genotyypit *1/*2 ja *2/*17 viittaavat sytokromi P450 2C19 entsyymin osittain heikentyneeseen kykyyn metaboloida lääkeaineita (IM, intermediate metabolizer).

Genotyyppi *2/*2 viittaa sytokromi P450 2C19 entsyymin heikentyneeseen kykyyn metaboloida lääkeaineita (PM, poor metabolizer).

Kirjallisuus

Scott SA et al. Clinical pharmacogenetics implementation consortium guidelines for CYP2C19 genotype and clopidogrel therapy: 2013 update. Clin Pharm Ther 2013:94;317-323.

PharmGB julkinen tietokanta; http://www.pharmgkb.org/index.jsp

Abomics Oy; www.abomics.fi

Tiedustelut

genetics@synlab.fi
Päivitetty: 03.09.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019