Tutkimuslyhenteiden takaliitteet

-A

-Aab autoimmuunivasta-aineet autoimmunantikroppar
-Ab vasta-aineet antikroppar
-AbA IgA vasta-aineet IgA antikroppar
-AbD IgD vasta-aineet IgD antikroppar
-AbE IgE vasta-aineet IgE antikroppar
-AbG IgG vasta-aineet IgG antikroppar
-AbM IgM vasta-aineet IgM antikroppar
-Abs absorboitu absorberat
-Ae aerobinen aerob
-Ag antigeeni antigen
-An anaerobinen anaerob
-B

-Bc sitoutumiskapasiteetti bindningskapacitet
-C

-C komplementti komplement
-Cf komplementin sitoutuminen komplementfixering
-Cl poistuma clearance
-Cml soluvälitteinen lyysi cell medierad lys
-Ct komplementin titraus titrering av komplementet
-Cy sytoplasmaattinen cytoplasmatiskt
-D

-D spesifisen DNA:n osoittaminen påvisning av specifik DNA
-E

-EH entsyymihistokemiallinen entsymhistokemisk
-Ek elinkertymä organinkorporering
-EM elektronimikroskooppinen elektronmikroskopisk
-Er eritys sekretion
-Es esterit estrar
-Et erikoistekniikka specialteknik
-F

-F fetaali fetal
-Fc virtaussytometria flödessytometri
-Fp fingerprint fingerprint
-Fr fraktiot fraktioner
-Ft faagityypitys fagtypning
-H

-H hoitoannos behandlingsdos
-He antibioottiherkkyys antibiotikakänslighet
-Hs lämpöstabiili värmestabil
-I

-i epäorgaaninen oorganisk
-Ic immunoglobuliiniantigeenikompleksi immunoglobulinantigenkomplex
-Ief isoelektrinen fokusointi isoelektrisk fokusering
-IF immunofluoresenssi immunofluorescens
-IH immunohistokemiallinen immunohistokemisk
-In inkorporointi inkorporering
-Ind indeksi index
-Inh inhiboitu inhiberat
-Ion ionisoitunut joniserat
-Ir immunoreaktiivinen immunoreaktiv
-Is isoentsyymit isoentzym
-ISH in situ-hybridisaatio in-situ-hybridisering
-J

-Jt jatkotutkimus vidare undersökning
-K

-Kj konjugoitunut konjugerat
-L

-Lm lajimääritys artbestämning
-M

-M makuulla liggande
-Ma makro makro
-Mc mitokondriaalinen mitokondriellt
-Mi mikro mikro
-Mo monoklonaalinen monoklonal
-Mor histomorfometrinen histomorfometrisk
-mR spesifisen RNA: n osoittaminen påvisning av specifik RNA
-N

-Na natiivivalmiste nativpreparat
-Nh nukleiinihappo nukleinsyra
-O

-O kvalitatiivinen tutkimus, myös semikvantitatiivinen kvalitativt prov, även semikvantitativt
-Oc oligoklonaalinen oligoklonal
-Or orgaaninen organisk
-P

-P pystyssä upprätt
-Pa pitkäaikainen långvarig
-Pcl polyklonaalinen polyklonal
-Pm painemittaus tryckmätning
-Pr presipitaatio presipitat
-Ps perusseulonta basscreening
-Pse perusseulonta ja erittely basscreening jämte specificerad uppföljning
-R

-R rasituskoe, toimintakoe belastningsprov
-Re retentio retention
-RH vapauttajahormoni frigörande hormon
-S

-S stimulaatio, stimuloitu stimulation
-Sc luokitus, alaluokat klassificering
-Sis sisältö innehåll
-Sit sitoutunut bunden (-t)
-Sj solujakauma cellfördelning
-Ss suunnattu seulonta riktad screening
-Sse suunnattu seulonta ja erittely riktad screening jämte specificerad uppföljning
-St stabiilisuus stabilitet
-T

-Tc transkutaaninen transkutan
-Ti tartraatti-inhibitio tartrainhibition
-Tox toksiini toxin
-Ty tyypitys typning
-U

-Uf ultrafiltraatti ultrafiltrat
-Us ultrasentrifugointi ultracentrifugering
-V

-V vapaa tai konjugoimaton fritt eller okonjugerat
-Vaih vaihtuva utbytbart
-Vf vapaa fraktio fri fraktion
-Vi viljely odling
-Vib värinätunto vibrationskänsla
-Vid video video
-Vit vitamiini vitamin
-Vl värilaimennus färgspädning
-Vr värjäys färgning
-Y

-Yr yläraaja övre extremiteter

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024