Tromboositaipumuksen selvittely

P -Trombot     KL 4025

Alihankinta

Osatutkimukset

B -FII-D, B -FV-D, P-LupusAK*, P -AT3, P -B2GPAbG, P -FVIII, P -KardAbG, P -PC, P -PS-AgV, P -TT ja P -Trombai

*) Lupusantikoagulantti-tutkimus sisältää aina kaksi seulontatutkimusta: P -APTT-L ja P -RVVT-L. Jos seulontatutkimuksen tulos on positiivinen, näille tehdään tutkimuskohtaiset tarkentavat varmennustestit P -LAaPTCt ja / tai P -LARVVCt. Varmennustestit sisältävät tuloksen tulkintaan tarvittavat osatutkimukset seuraavista: P -LA1, P -LA2, P -LA1/LA2, P -FSL, P -FS, P -FSL/FS , P -LA1-mix, P -LA2-mix, P -LAm/m, P -FSL-mix, P -FS-mix, P -APTTm/m.

Indikaatiot

Perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen selvittely, erityisesti jos:

1) potilaalla todetaan tukos epätavallisessa paikassa, toistuva tai idiopaattinen tukos (ilman altistusta)
2) tukospotilas on nuori (alle 50-v.)
3) potilaan lähisuvussa on laskimotukoksen sairastaneita tai yleistynyt tukostaipumus
4) anamneesissa on sekä valtimo- että laskimotukoksia tai valtimotukos ilman verisuonitautia
5) potilaalla on ollut toistuvia keskenmenoja tai sikiökuolema

Esitiedot

Tutkimuspaketista annetaan lausunto, joten kliinisten taustatietojen välittyminen laboratorioon on tärkeää. Näytteen mukana tulee toimittaa erillisellä paperilla vastaukset seuraaviin esitietokysymyksiin:

1) Onko nyt akuutti verisuonitukos? (Milloin, minkälainen?)
2) Aiemmin valtimo-/laskimotukoksia? (Milloin, minkälainen?)
3) Suvussa tukostaipumusta?
4) Onko nyt akuutti infektio?
5) Onko varfariinihoito?
6) Onko fraktioimaton hepariinihoito?
7) Onko LMWH-hoito?
8) Muu hyytymiseen vaikuttava lääkitys? (esim. dabigatraani, rivaroksabaani, ASA)

Lisäkysymykset naisille:
9) Raskaana tai juuri synnyttänyt? (Milloin?)
10) Toistuvat keskenmenot?

Näyte

Näyteputki (3 kpl): Hyytymistutkimusputki, 109 mM (3.2 %) Na-sitraatti, 3 x 2.7 ml

Säilytys ja lähetys

Kaksi näyteputkea sentrifugoidaan (15 min 2500 g) ja plasma erotellaan kolmeen muoviputkeen ja pakastetaan. Lähetys pakastettuna.
Kolmas näyteputki (B-FV-D ja B-FII-D -näyte) on lähetettävä kokoverenä (ei saa jäätyä). Kokoverenä lähetettävä näyte (geeniputki) voidaan säilyttää erottelemattomana jääkaapissa 7 vrk.

Menetelmät

B -FII-D ja B -FV-D: syklinen minisekvensointi
P -LupusAK: Fosfolipidiherkkä APTT, Russell viper venom test (RVVT). Hyytymisajan mittaaminen.
P -AT3 ja P -PC: fotometrinen
P -B2GPAbG ja P -KardAbG: Entsyymi-immunologinen
P -FVIII ja P -Trombai: hyytymisajan mittaaminen
P -PS-AgV: Fotometrinen, immunokemiallinen
P -TT: Hyytymisajan mittaaminen. Nycotest PT (Owrenin menetelmä).

Tekotiheys

ma - pe

Vastausaika

noin 2 viikkoa

Tulkinta

Tutkimusta pyydettäessä tulisi ottaa huomioon, että näytteenoton ajankohta ja kliininen tilanne vaikuttavat määrityksiin. Akuutin tukoksen yhteydessä näyte tulisi ottaa ennen antikoagulaatio- tai fibrinolyyttisen hoidon aloittamista tai yli 1 kk antikoagulaatiohoidon lopetuksesta, mikäli lääkitys on kliinisin indikaatioin lopetettavissa. Alkuvaiheessa saatu tutkimustulos auttaa pysyvän antikoagulaatiohoidon tarpeen arvioinnissa. Tulkinnassa on huomioitava, että akuuteissa tilanteissa luonnollisten antikoagulanttien (antitrombiini, proteiini C, proteiini S:n vapaa antigeeni) pitoisuudet voivat laskea ja hyytymistekijä FVIII-taso nousta. Akuutissa vaiheessa todettu poikkeavuus on varmennettava uusintatutkimuksella, tavallisesti n. 2-6 kk:n kuluttua, kun kliininen tilanne on rauhoittunut. Tällöin riittää normaalista poikenneen osatutkimuksen uudelleenmääritys. DNA-tutkimuksia (FV-D ja FII-D) ei ole aiheellista toistaa.

Varfariinihoidon aikana proteiini C- ja S -tasot laskevat ja vain negatiivinen lupusantikoagulantti-löydös on luotettava. Hepariinihoito (myös LMWH) voi vaikuttaa FVIII-, lupusantikoagulantti- ja antitrombiini -määrityksiin. Tällöin poikkeavat löydökset voidaan kontrolloida yli 1 kk ak-hoidon päättymisestä.

Mikäli suvussa on poikkeava tukostaipumus ja todettu spesifinen perinnöllinen trombofilia, lähisukulaisilta voidaan kliinisen harkinnan mukaan määrittää ko. yksittäinen trombofilia.

Normaalit löydökset eivät poissulje muun perinnöllisen tai hankitun tukostaipumuksen mahdollisuutta. Hankinnaisen tukostaipumuksen selvittämiseksi tutkimuspaketti voidaan kliinisen tilanteen mukaan uusia, tällöin laboratorio ei toista geenitutkimuksia.

Tutkimuksesta annetaan aina lausunto.

Tekopaikka

HUSLAB

Tiedustelut

ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 01.03.2021

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2021