Työpaikan huumetutkimukset

ilman ALV        sisältää ALV 
U -Huum 4A    ATK 9211   U -ALVHu4A   ATK 10433
STT koodi:0082STT koodi:10708
U -Huum 4B    ATK 9212   U -ALVHu4B   ATK 10434
STT koodi:0090STT koodi:10709
U -Huum 5A    ATK 9274   U -ALVHu5A   ATK 10435
STT koodi:0091STT koodi:10710
U -Huum 5B    ATK 9213   U -ALVHu5B   ATK 10436
STT koodi:0083STT koodi:10711
U -Huum 5C    ATK 9275   U -ALVHu5C   ATK 10437
STT koodi:0092STT koodi:10712
U -Huum 6A    ATK 9233   U -ALVHu6A   ATK 10439
STT koodi:0084STT koodi:10713
U -Huum 7A    ATK 9221   U -ALVHu7A   ATK 10440
STT koodi:0085STT koodi:10714
U -Huum 7B    ATK 9234   U -ALVHu7B   ATK 10441
STT koodi:0093STT koodi:10715
U -Huum 7E   U -ALVHu7E
STT koodi:9042STT koodi:10716
U -Huum 8     U -ALVHu8
STT koodi:0089STT koodi:10717
U -Huum 9A    ATK 9261   U -ALVHu9A   ATK 10443
STT koodi:0086STT koodi:10718
U -TPK-L    ATK 9263   U -ALTPK-L   ATK 10445
STT koodi:10763STT koodi: 10719

Akkreditoitu menetelmä.

Tutkimuspaketteja

U -Huum 4A 
Amfetamiini, bentsodiatsepiini, kannabis ja opiaatit. 
U -Huum 4B  
Amfetamiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit.   
U -Huum 5A 
Amfetamiinit, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 5B  
Amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 5C  
Amfetamiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit. 
U -Huum 6A
Amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 7A
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.
U -Huum 7B
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit,  buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.
U -Huum 7E
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, metadoni, opiaatit, kannabis, kokaiini
U -Huum 8
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, metadoni, opiaatit, kannabis, kokaiini ja oksikodoni.
U -Huum 9A
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, dekstropropoksifeeni, fensyklidiini, kannabis, kokaiini, metadoni ja opiaatit.
U -TPK-L
Työpaikan laaja huume- ja lääkeainetutkimus (seulonta ja varmistus)

Indikaatiot

Huumeseulontaa käytetään epäiltäessä huumausaineiden väärinkäyttöä. Testi on immunologinen seulontatutkimus. Immunologinen testi voi ristireagoida mm. lääkeaineiden kanssa ja antaa sen vuoksi väärän positiivisen seulontatuloksen. Positiivinen testitulos varmistetaan aina, koska väärällä positiivisella vastauksella voi olla kohtuuttomia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkituille.

Työpaikan huumetestit ovat osa yrityksen huumeiden vastaista ohjelmaa ja perustuvat työnantajan ja työntekijöiden yhteistyössä laatimaan päihdeohjelmaan. Yhä useammilla yrityksillä on tavoitteena päihteetön työyhteisö. Työyhteisön päihteettömyys lisää työntekijöiden ja työympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työn laatua ja tuottavuutta.

Huumetestejä tehdään etupäässä riskiammateissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuljetukseen, energian tuotantoon, valvontaan ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä organisaatioiden avainhenkilöt ja johtajat. Yleisimmin huumetestejä tehdään rekrytoinnin yhteydessä tehtävään valituille henkilöille. Työsuhteen aikana huumetestejä tehdään mm. päihteiden käyttöä tai päihderiippuvuutta epäiltäessä, vahinkotapauksissa sekä terveystarkastuksien ja päihdekuntoutuksen yhteydessä.

Suomessa huumetestien tekemistä työelämässä säätelee työterveyshuoltolain lisäksi mm. laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa "Huumetestaus työelämässä" -ohjeessa on kuvattu hyvät menettelytavat huumausainetestaukseen työelämässä.

Työpaikan huumetestauksen on kaikilta osin täytettävä korkeat laatuvaatimukset, mikä edellyttää näytteenottoa valvotuissa olosuhteissa, ehdottoman luotettavaa laboratorioanalyysiä ja asiantuntevaa tulosten tulkintaa. Huumausainetestausta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaan laboratorioanalyysin kaikki vaiheet, mukaan lukien ensi vaiheen seulontatestit, on tehtävä akkreditoidussa laboratoriossa.

Huumetestin sisältö voi vaihdella yrityksittäin ja toimialoittain. Huumetesti voi sisältää mm. seuraavia yhdisteitä: alkoholi, amfetamiini johdannaisineen, anaboliset steroidit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, dekstropropoksifeeni, fensyklidiini, kannabis, kokaiini, LSD, metadoni, metakvaloni, opiaatit ja tsopikloni. Suomessa yleisimmin käytettyjä huumeita tai väärinkäytettäviä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit, opiaatit mukaan lukien buprenorfiini, kannabis ja amfetamiini johdannaisineen. Tutkimuksen räätälöidystä sisällöstä on hyvä sopia laboratorion kanssa etukäteen. Yllä on yleisesti käytettyjä kokonaisuuksia.

Huumausainetesti on arvonlisäveroton tutkimus- ja laboratoriopalvelu silloin, kun huumausainetesti liittyy terveyden- ja sairaanhoitoon. Työterveyshuollon osana tehty huumausainetesti on arvonlisäveroton silloin, kun huumausainetestin tekemisen tarpeellisuuden määrittelee terveydenhuollon ammattihenkilö ja terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi huumausainetestin perusteella työntekijän terveydentilaa. Silloin kun huumausainetesti tehdään työnantajan aloitteesta ja huumausainetesti liittyy työnantajan tekemään työtehtävistä suoriutumista koskevaan arviointiin ja työpaikan turvallisuuden varmistamiseen, kyse ei ole arvonlisäverolain 36 §:n 2 kohdassa tarkoitetun terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän tutkimus- ja laboratoriopalvelun suorittamisesta. Huumausainetestin tekemisestä suoritetaan tällöin arvonlisävero. Laboratoriossamme on käytössä erilliset tutkimusnumerot ja lähetteet arvonlisäverottomille ja arvonlisäveron sisältäville tutkimuspaketeille.

Lähete, näyte, säilytys ja lähetys

Analyysit tehdään virtsanäytteestä. Testausjärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi näytteenotossa on noudatettava erityisohjeita. Näytteenotto suoritetaan valvotuissa olosuhteissa siten, että taataan testattavan yksityisyyden suoja. Näyte jaetaan A- ja B-pulloihin, jotka merkitään identifikaatiotunnuksin ja sinetöidään. Näytteenottotapahtumasta pidetään pöytäkirjaa, jonka sekä tutkittava että näytteenottaja hyväksyvät allekirjoituksellaan. Näytteet toimitetaan laboratorioon tuoden tai postilähetyksenä. Laboratoriostamme on saatavana yksityiskohtaiset näytteenotto-ohjeet, näytteenottotarvikkeet ja vaadittavat erikoislomakkeet. Opastamme tarvittaessa näytteenoton käytännön toteuttamisessa. Näytteenotto on myös mahdollista järjestää eri paikkakunnilla paikallisten asiakaslaboratorioittemme kautta.

Näyteastia

Työelämän huumetestaussetti (sis.näytteenottovälineistön)

Menetelmä

Työpaikan huumetesti sisältää sekä ensivaiheen seulonnan että mahdollisen positiivisen seulontatuloksen varmistamisen. Ensivaiheen seulonta tehdään pääasiassa immunologisilla menetelmillä. Positiiviset seulontatulokset varmistetaan aina kromatografis-massaspektrometrisesti. Laboratoriossamme molempien vaiheiden analyysit kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Menetelmien tarkempi kuvaus löytyy yksittäisten tutkimusten kohdalta.
Analysointi tehdään A-pullosta. B-pullo säilytetään laboratoriossa sinetöitynä mahdollista myöhempää analyysiä varten. B-pullo analysoidaan vain, jos testattava riitauttaa varmistetun testituloksen. B-näytteen analysointia on pyydettävä 30 vuorokauden kuluessa testituloksen vastaanottamisesta.

Tekotiheys

Päivittäin (ma-pe), valmis 3-5 työpäivässä.
Laaja huume- ja lääkeainetutkimus 6-12 työpäivässä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Työpaikan huumetestistä annetaan tulosraportti, josta käy ilmi, onko analyysitulos negatiivinen vai positiivinen. Sekä negatiivinen että positiivinen tulosraportti on tarkoitettu vain terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön ja toimitetaan ainoastaan etukäteen sovitulle taholle, yleensä siihen terveydenhuollon yksikköön, josta tutkimuslähete on annettu. Työpaikan huumetestin analyysituloksien tulkinnassa käytetään raja-arvoja positiiviselle näytteelle.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 07.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024