Työpaikan huumetutkimukset

U -Huum 4A      ATK 9211
U -Huum 4B      ATK 9212
U -Huum 5A      ATK 9274
U -Huum 5B      ATK 9213
U -Huum 5C      ATK 9275
U -Huum 6A      ATK 9233
U -Huum 7A      ATK 9221
U -Huum 7B      ATK 9234
U -Huum 9A      ATK 9261

Akkreditoitu menetelmä.

Tutkimuspaketteja

U -Huum 4A    
Amfetamiini, bentsodiatsepiini, kannabis ja opiaatit.
U -Huum 4B
Amfetamiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 5A
Amfetamiinit, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 5B
Amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 5C
Amfetamiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.  
U -Huum 6A
Amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.
U -Huum 7A
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, fensyklidiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.
U -Huum 7B
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit,  buprenorfiini, kannabis, kokaiini ja opiaatit.
U -Huum 9A
Amfetamiinit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, dekstropropoksifeeni, fensyklidiini, kannabis, kokaiini, metadoni ja opiaatit.

Indikaatiot

Huumeseulontaa käytetään epäiltäessä huumausaineiden väärinkäyttöä. Testi on immunologinen seulontatutkimus. Immunologinen testi voi ristireagoida mm. lääkeaineiden kanssa ja antaa sen vuoksi väärän positiivisen seulontatuloksen. Positiivinen testitulos varmistetaan aina, koska väärällä positiivisella vastauksella voi olla kohtuuttomia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia tutkituille.

Työpaikan huumetestit ovat osa yrityksen huumeiden vastaista ohjelmaa ja perustuvat työnantajan ja työntekijöiden yhteistyössä laatimaan päihdeohjelmaan. Yhä useammilla yrityksillä on tavoitteena päihteetön työyhteisö. Työyhteisön päihteettömyys lisää työntekijöiden ja työympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä työn laatua ja tuottavuutta.

Huumetestejä tehdään etupäässä riskiammateissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kuljetukseen, energian tuotantoon, valvontaan ja turvallisuuteen liittyvät tehtävät sekä organisaatioiden avainhenkilöt ja johtajat. Yleisimmin huumetestejä tehdään rekrytoinnin yhteydessä tehtävään valituille henkilöille. Työsuhteen aikana huumetestejä tehdään mm. päihteiden käyttöä tai päihderiippuvuutta epäiltäessä, vahinkotapauksissa sekä terveystarkastuksien ja päihdekuntoutuksen yhteydessä.

Suomessa huumetestien tekemistä työelämässä säätelee työterveyshuoltolain lisäksi mm. laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa "Huumetestaus työelämässä" -ohjeessa on kuvattu hyvät menettelytavat huumausainetestaukseen työelämässä.

Työpaikan huumetestauksen on kaikilta osin täytettävä korkeat laatuvaatimukset, mikä edellyttää näytteenottoa valvotuissa olosuhteissa, ehdottoman luotettavaa laboratorioanalyysiä ja asiantuntevaa tulosten tulkintaa. Huumausainetestausta koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaan laboratorioanalyysin kaikki vaiheet, mukaan lukien ensi vaiheen seulontatestit, on tehtävä akkreditoidussa laboratoriossa.

Huumetestin sisältö voi vaihdella yrityksittäin ja toimialoittain. Huumetesti voi sisältää mm. seuraavia yhdisteitä: alkoholi, amfetamiini johdannaisineen, anaboliset steroidit, barbituraatit, bentsodiatsepiinit, buprenorfiini, dekstropropoksifeeni, fensyklidiini, kannabis, kokaiini, LSD, metadoni, metakvaloni, opiaatit ja tsopikloni. Suomessa yleisimmin käytettyjä huumeita tai väärinkäytettäviä lääkkeitä ovat bentsodiatsepiinit, opiaatit mukaan lukien buprenorfiini, kannabis ja amfetamiini johdannaisineen. Tutkimuksen räätälöidystä sisällöstä on hyvä sopia laboratorion kanssa etukäteen. Yllä on yleisesti käytettyjä kokonaisuuksia.

Lähete, näyte, säilytys ja lähetys

Analyysit tehdään virtsanäytteestä. Testausjärjestelmän luotettavuuden takaamiseksi näytteenotossa on noudatettava erityisohjeita. Näytteenotto suoritetaan valvotuissa olosuhteissa siten, että taataan testattavan yksityisyyden suoja. Näyte jaetaan A- ja B-pulloihin, jotka merkitään identifikaatiotunnuksin ja sinetöidään. Näytteenottotapahtumasta pidetään pöytäkirjaa, jonka sekä tutkittava että näytteenottaja hyväksyvät allekirjoituksellaan. Näytteet toimitetaan laboratorioon tuoden tai postilähetyksenä. Laboratoriostamme on saatavana yksityiskohtaiset näytteenotto-ohjeet, näytteenottotarvikkeet ja vaadittavat erikoislomakkeet. Opastamme tarvittaessa näytteenoton käytännön toteuttamisessa. Näytteenotto on myös mahdollista järjestää eri paikkakunnilla paikallisten asiakaslaboratorioittemme kautta.

Menetelmä

Työpaikan huumetesti sisältää sekä ensivaiheen seulonnan että mahdollisen positiivisen seulontatuloksen varmistamisen. Ensivaiheen seulonta tehdään pääasiassa immunologisilla menetelmillä. Positiiviset seulontatulokset varmistetaan aina kromatografis-massaspektrometrisesti. Laboratoriossamme molempien vaiheiden analyysit kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Menetelmien tarkempi kuvaus löytyy yksittäisten tutkimusten kohdalta.
Analysointi tehdään A-pullosta. B-pullo säilytetään laboratoriossa sinetöitynä mahdollista myöhempää analyysiä varten. B-pullo analysoidaan vain, jos testattava riitauttaa varmistetun testituloksen. B-näytteen analysointia on pyydettävä 30 vuorokauden kuluessa testituloksen vastaanottamisesta.

Tekotiheys

Päivittäin (ma-pe), valmis 3-5 työpäivässä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Työpaikan huumetestistä annetaan tulosraportti, josta käy ilmi, onko analyysitulos negatiivinen vai positiivinen. Sekä negatiivinen että positiivinen tulosraportti on tarkoitettu vain terveydenhuoltohenkilökunnan käyttöön ja toimitetaan ainoastaan etukäteen sovitulle taholle, yleensä siihen terveydenhuollon yksikköön, josta tutkimuslähete on annettu. Työpaikan huumetestin analyysituloksien tulkinnassa käytetään raja-arvoja positiiviselle näytteelle.

Kirjallisuus

Huumausainetestaus työelämässä. Helsinki, 2006. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2006:2.
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 13.8.2004/760.
Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 7.4.2005/218.

Tiedustelut

kemisti Katja Rautava
kemisti Laura Harju

etunimi.sukunimi@medix.fi


Päivitetty: 08.08.2019

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019