Metadoni, seerumista

S -Metad KL 4767

Akkreditoitu menetelmä.

Indikaatiot

Metadoni on pitkävaikutteinen euforisoiva analgeetti, jota käytetään ankarien kipujen hoidossa sekä opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidossa. Metadoni on opioidiagonisti, joka vaikuttaa lähinnä µ-opiaattireseptoreihin. Metadoni on raseeminen yhdiste, jonka analgeettinen vaikutus välittyy lähinnä vain L-enantiomeerin kautta. Raseeminen seos sisältää molempia enantiomeerejä, L- ja D-enantiomeeriä yhtä paljon.

Markkinoilla on myös pelkkää L-enantiomeeriä eli levometadonia sisältävä lääke kauppanimellä Levopidon.

Metadoni imeytyy hyvin ruoansulatuskanavasta. Sen biologinen hyötyosuus on noin 80 %, mutta yksilöllinen vaihtelu on voimakasta. Huippupitoisuus plasmassa saavutetaan noin neljän tunnin kuluttua annoksesta. Metadoni sitoutuu voimakkaasti plasman proteiineihin (noin 90 %) ja kudoksiin. Se metaboloituu maksassa sytokromi P450 entsyymijärjestelmän kautta (CYP 3A4, CYP 1A2, CYP 2D6). Metaboliitit ja pieni määrä muuttumatonta metadonia erittyy virtsaan ja sappeen. Metadonin puoliintumisaika on pitkä (24-48 tuntia) ja vaihtelee eri potilailla.

Metadonin korvaushoidossa potilaalle annettava metadoniannos on yksilöllinen ja säädetään potilaan vieroitusoireiden mukaan. Korvaus- ja ylläpitohoidossa metadonin annos 60 mg (levometadoni 30 mg) vuorokaudessa tai enemmän on hoitovaikutukseltaan parempi kuin pienemmät annokset. Levometadoni on noin kaksi kertaa voimakkaampaa kuin raseeminen metadoni.

Seerumin metadonipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuna oikean metadoniannoksen
löytämisessä. Lääkepitoisuuden ja terapeuttisen vasteen välillä ei ole kirjallisuudessa esitetty yksiselitteistä korrelaatiota. Kirjallisuuden perusteella metadonin aikaansaamat lääkepitoisuudet alle 0.15 mg/l ovat usein riittämättömiä kontrolloimaan aineenhimoa ja vieroitusoiretuntemuksia. Aineenhimotuntemusten ja vieroitusoireiden jatkuessa voidaan metadoniannosta joutua nostamaan, jolloin metadonin lääkepitoisuus voi olla 0.2 mg/l tai enemmän. Levometadonin terapeuttinen viitealue on 0.1-0.2 mg/l. Levometadonin käyttö katsotaan raseemista seosta turvallisemmaksi. Toksisia oireita alkaa usein esiintyä metadonipitoisuuden noustessa tasolle 0.4 - 0.6 mg/l tai sitä suuremmaksi (> 0.2 - 0.4 mg/l levometadoni). Fataali pitoisuusraja opioidinaiveilla henkilöillä on 0.1 mg/l.

Pitoisuuksien suhde haitta- ja sivuvaikutuksiin kuten toksisiin vaikutuksiin on riippuvainen erilaisista yksilökohtaisista eroista metaboliassa ja vasteessa. Lisäksi suhde on riippuvainen myös muusta samanaikaisesta lääkityksestä sekä toleranssin kehittymisen asteesta.

Näyte

Vähintään 0,5 ml seerumia. Ei geeliputkeen.
Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyteastia

Seerumiputki

Näytteen säilytys

Näyte säilyy jääkaapissa (2-8°C) 5 vrk.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämmössä

Menetelmä

Massaspektrometrinen (MS).

Tekotiheys

Tehdään kerran viikossa.

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot ja tulkinta

Pitoisuustuloksen tulkintaan vaikuttaa se, käytetäänkö normaaleja hoitoannoksia (≤ 60 mg metadoni, levometadoni 30 mg päivässä) vai onko kyseessä nk. korkea-annoksinen metadonihoito (≤ 120 mg metadoni, levometadoni 60 mg päivässä). Hoidon optimointia voi vielä vaikeuttaa se, että joidenkin potilaiden kohdalla suuretkaan annokset eivät välttämättä poista aineen himoa. Syytä tähän ei tiedetä.

Metadonin toksisten oireiden todennäköisyys ja myrkytysriski kasvavat pitoisuuksilla, jotka ylittävät 0.4 - 0.6 mg/l (levometadoni > 0.2 - 0.4 mg/l). Korvaushoidossa seerumin metadonipitoisuuksissa on suurta yksilöllistä vaihtelua: terapeuttisten pitoisuuksien vaihteluväliksi on kirjallisuudessa kuvattu 0.1 - 0.6 mg/l. Suomalaisen Päihdelääketieteen yhdistys ry:n opioidikorvaushoidon hoitosuosituksen mukaan metadonin tavanomainen hoitotaso on 0.2 - 0.4 mg/l (levometadoni 0.1 - 0.2 mg/l).

Kirjallisuus

Päihdelääketieteen yhdistys ry. Opioidikorvaushoidon hoitosuositus. https://www.paly.fi/korvaushoitosuositus/ (viitattu 20.5.2025)

Schulz M, Schmoldt A, Andresen-Streichert H, Iwersen-Bergmann S. Revisited: Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1100 drugs and other xenobiotics. Crit Care. 2020;24(1):195.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä 33/2008.

Tekopaikka

SYNLAB Helsinki
Akkreditointitaho: FINAS (EA, ILAC ja IAF jäsen)
Standardit: SFS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi
Päivitetty: 21.05.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024