Mirtatsapiini

S -Mirtats KL 1895

Alihankinta, menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Indikaatiot

Mirtatsapiini on masennuslääke, joka on rakenteeltaan piperatsinoatsepiini. Mirtatsapiini on keskushermostossa vaikuttava presynaptinen alfa-2-antagonisti, joka lisää noradrenergista ja serotonergista neurotransmissiota.

Näyteastia

Seerumiputki

Näyte

2 ml (0,5 ml) seerumia. Ei geeliputkeen. Näyte otetaan lääkehoidon rutiiniseurannassa ennen seuraavaa annosta, mikäli lääkäri ei ole ohjeistanut toisin. Lääkehoidon seurannassa suositellaan aina samaa näytteenottoaikaa.

Säilytys ja lähetys

Näyte säilyy jääkaapissa 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, jolloin myös lähetys pakastettuna.

Menetelmä

Massaspektrometrinen (LC-MS/MS).

Tekotiheys

4 x vko

Vastausaika (arkipäivää)

5

Viitearvot

Terapeuttinen alue 113-302 nmol/l, toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 603 nmol/l.

Tulkinta

Mirtatsapiini imeytyy suun kautta annettuna nopeasti ja lähes täydellisesti. Mirtatsapiinin biologinen hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan noin kahdessa tunnissa. Mirtatsapiini sitoutuu plasman proteiineihin 85 %:sti. Mirtatsapiini metaboloituu pääasiassa sytokromi P450 CYP2D6, CYP1A2 ja CYP3A4 isoentsyymien kautta. Mirtatsapiinin aktiivinen metaboliitti, desmetyylimirtatsapiini, on farmakologisilta vaikutuksiltaan mirtatsapiinia heikompi ja sen pitoisuus seerumissa on kanta-ainetta pienempi. Mirtatsapiinin puoliintumisaika on 20-40 tuntia. Vakaan tilan pitoisuus saavutetaan 4-6 vuorokaudessa. Mirtatsapiinin farmakokinetiikka on iästä ja sukupuolesta riippuvaista; vanhuksilla ja naisilla on todettu hieman korkeampia lääkeainepitoisuuksia seerumissa kuin nuorilla miehillä. Munuaisten ja maksan vajaatoiminnan yhteydessä mirtatsapiinin lääkeainepuhdistuma on heikentynyt. Ateriointi ei vaikuta merkittävästi mirtatsapiinin imeytymiseen. Paroksetiinin ja fluoksetiinin on todettu kohottavan mirtatsapiinin pitoisuuksia seerumissa estämällä CYP2D6 isoentsyymiä. Karbamatsepiinin on havaittu alentavan mirtatsapiinin pitoisuuksia indusoimalla CYP450 entsyymeitä. Lääkeinteraktioiden kliininen merkitys on kuitenkin epäselvä. Mirtatsapiini itse on hyvin heikko CYP1A2, CYP2D6 ja CYP3A isoentsyymien kilpaileva estäjä.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Tekopaikka

MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen
Akkreditointitaho: DAkkS (ILAC MRA:n jäsen)
Standardi: DIN EN ISO 15189

Kirjallisuus

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for Therapeutic Drug
Monitoring in Psychiatry: Update 201. Pharmacopsychiatry 2017

Timmer CJ, Sitsen JM, Delbressine LP. Clinical pharmacokinetics of mirtazapine. Clin Pharmacokinet 2000;38:461-74. Syvälahti E. Mirtatsapiini uusi antidepressiivi. Duodecim 1996;51:2021.
Päivitetty: 02.12.2022

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024