Biologisten lääkkeiden pitoisuus- ja vasta-ainemääritykset

Abatasepti
     S -AbatasATK 9025    Alihankinta
Adalimumabi
     S -AdaliKL 6382  
     S -AdaliAbKL 6379    Alihankinta
Etanersepti
     S -EtaneATK 9083    Alihankinta
Golimumabi
     S -GolimATK 9434    Alihankinta
     S -GolimAbATK 9435    Alihankinta
Infliksimabi 
     S -InfliKL 6381
     S -InfliAbKL 6380    Alihankinta
Rituximabi
    S -RituksiATK 9058   Alihankinta
    S -RitukAbATK 9059   Alihankinta
Sertolitsumabi
     S -SertoATK 9436    Alihankinta
     S -SertoAbATK 9437    Alihankinta
Tosilitsumabi
     S -TocilitATK 9020    Alihankinta
     S -TocilAb ATK 9021    Alihankinta
Ustekinumabi
     S -UstekiATK 9022    Alihankinta
     S -UstekAbATK 9023    Alihankinta
   

Indikaatiot

Pitoisuusmääritykset (S -Abatas-, S -Adalimu, S -Etane, S -Golim, S -Infliks, S -Rituksi, S -Serto, S -Tosilit tai  S -Usteki): annoksen tai annosteluvälin muutosharkinnan tai lääkevaihtopäätöksen tueksi.

Lääkevasta-ainemääritykset (S -AdaliAb, S -GolimAb, S -InfliAb, S -RitukAb, S -SertoAb, S -TosilAb tai  S -UstekAb): lääkityksen vaihtotarpeen arvioimiseksi epäiltäessä tehon hiipumista. Hoitopäätösten tueksi merkittävien infuusio- tai injektioreaktioiden tai muiden haittavaikutusten jälkeen.

Näyte

1-2 ml seerumia. (Analyysiteknisistä syistä näytemäärää ei tule ylittää.) Voidaan ottaa geeliputkeen, mutta erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen. Putki on sentrifugoitava asiakkaan laboratoriossa.

Näytteet tulee ottaa juuri ennen seuraavaa lääkeannosta (ns. jäännöspitoisuusmittaus). Jos tästä poiketaan tai jos potilaalla on käytössä biosimilaarivalmiste, tulee tästä ilmoittaa lähetteessä potilashuomautuksena, jotta lausuntoa antavalla lääkärillä olisi käytettävissään nämä tiedot tuloksen oikein tulkitsemiseksi.

Säilytys ja lähetys

S -Etane:  Eroteltu seerumi pakastetaan sentrifugoinnin jälkeen. Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Muut: Näyte säilyy viikon jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan. Pakastettu näyte lähetetään pakastelähetyksenä.

Menetelmä

Pitoisuusmääritykset: entsyymi-immunologinen (EIA)
Lääkevasta-ainemääritykset: radioimmunologinen (RIA)

Tekotiheys

Adali ja AdaliAb:     1 x vko
Infli ja InfliAb:          1 x vko
Muut:                        1 - 2 viikon välein

Vastausaika (arkipäivää)

Adali ja Infli            4 - 6
AdaliAb ja InfliAb   6 - 9
Muut                       10-15

Erittäin suurien ja pienien pitoisuuksien vastaaminen voi kestää kauemmin

Huomautus

Ustekinumabin (S -Usteki) lausuntoa varten pyynnön yhteydessä on mainittava diagnoosi tai diagnoosikoodi, jonka hoitoon lääke on käytössä.

Tulkinta

Tuloksista annetaan lausunto sopimuksen mukaan. Lausunnossa huomioidaan samaan aikaan otettujen pitoisuus- ja lääkevasta-ainemääritysten tulokset. Alla on pääpiirteet tulosten tulkinnasta.

Pitoisuusmääritykset
Jäännöspitoisuuden tavoitealue vaihtelee lääkkeittäin. Tavoitealue on määritelty alla olevassa taulukossa siten, että kyseisellä jäännöspitoisuudella hoidon teho on kliinisissä aineistoissa keskimäärin hyvä. Yli tavoitealueen olevan jäännöspitoisuuden ei ole voitu osoittaa antavan parempaa hoitovastetta tai lisähyötyä (kenties esim. TNF-alfa-salpaajilla toisinaan havaittavan iriitin hoitovastetta lukuun ottamatta). Alle tavoitealueen olevien jäännöspitoisuuksien osalta annoksen nostamisesta tai annosvälin tihentämisestä voi olla hyötyä, jos matalan pitoisuuden taustalla ei ole potilaalle kehittyneet lääkevasta-aineet.

Lääkeaine             Jäännöspitoisuuden tavoitealue
Adalimumabi        5-10 mg/l
Etanersepti           yli 2-3 µg/ml*
Golimumabi         yli 1,4 µg/ml*
Infliksimabi           2-10 mg/l
Sertolitsumabi     yli 9 µg/ml*
      * Kliininen näyttö puutteellista.

Lääkevasta-ainemääritykset
Vasta-ainepohjaiset biologiset lääkeaineet herättävät joillakin potilailla immuunijärjestelmän ja siten niitä vastaan voi kehittyä elimistössä vasta-aineita. Näillä vasta-aineilla voi olla kahdenlaisia epäsuotuisia vaikutuksia. Ensinnäkin vasta-aineiden sitoutuminen lääkeaineeseen voi oleellisesti nopeuttaa lääkkeen eliminaatiota tai estää lääkkeen sitoutumista kohteeseensa ja toiseksi ne voivat osallistua lääkkeen antoon liittyvien merkittävien paikallisten tai systeemisten sivuvaikutusten syntyyn.

Positiivinen tulos lääkevasta-ainemäärityksessä osoittaa lääkeaineeseen sitoutuvien vasta-aineiden läsnäolon ja viittaa mahdolliseen tarpeeseen vaihtaa lääkitys kliinisen tehon heikennyttyä tai merkittävien sivuvaikutusten jälkeen. Joidenkin lääkeaineiden kohdalla (esim. infliksimabi) vähäinenkin määrä lääkevasta-aineita liittyy lähes poikkeuksetta lääkkeen jäännöspitoisuutta oleellisesti laskevaan immunisaatioon ja on siten tulkittavissa selkeäksi aiheeksi vaihtaa lääkitystä. Toisten lääkeaineiden kohdalla (esim. adalimumabi) vähäinen määrä lääkevasta-aineita ei välttämättä liity merkittävään immunisaatioon eikä siten ole välttämättä selkeä aihe vaihtaa lääkitystä, jos jäännöspitoisuus on tavoitetasolla. Tällöinkin on toki mahdollista, että vasta-aineet voivat estää lääkkeen sitoutumista kohteeseensa (ns. neutraloivat vasta-aineet). Vähäisen lääkevasta-ainemäärän kohdalla lääkeannoksen nostolla tai oheislääkityksellä (esim. metotreksaatti tai atsatiopriini) saatetaan lääkevasta-aineiden vaikutus lääkkeen jäännöspitoisuuteen kuitenkin pystyä kumoamaan. Tällöin seurantanäytteistä voi olla apua lääkitysmuutoksen vaikutuksen osoittamiseksi.

 

Kirjallisuus

Krieckaert C, Rispens T, Wolbink G. Immunogenicity of biological therapeutics: from assay to patient. Curr Opin Rheumatol 2012; 24(3):306-11.

Sipponen T, Kolho K-L. TNF-alfan salpaajien pitoisuusmääritys tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Duodecim 2013;129(5):499-505. 

Bartelds GM, Krieckaert CL, Nurmohamed MT, van Schouwenburg PA, Lems WF, Twisk JW, Dijkmans BA, Aarden L, Wolbink GJ. Development of antidrug antibodies against adalimumab and association with disease activity and treatment failure during long-term follow-up. JAMA. 2011; 305(14):1460-8.

Korswagen LA, Bartelds GM, Krieckaert CL, Turkstra F, Nurmohamed MT, van Schaardenburg D, Wijbrandts CA, Tak PP, Lems WF, Dijkmans BA, van Vugt RM, Wolbink GJ. Venous and arterial thromboembolic events in adalimumab-treated patients with anti-adalimumab antibodies: A case series and cohort study. Arthritis Rheum 2011; 63(4):877-83.

Gordon KB, Gandhi M. Strategies for treatment with anti-tumor necrosis factor agents in psoriasis: maintaining efficacy and safety for the long haul. Arch Dermatol 2010; 146(2):186-8.

Tekopaikka

Infli ja Adali: Synlab Tallinna
Muut: Sanquin
Sanquinin tutkimukset ovat akkreditoituja, akkreditointitaho: Dutch Accreditation Council RvA (ILAC MRA:n jäsen). Standardi: EN ISO 15189

Tiedustelut

Asiakaspalvelu
asiakaspalvelu@medix.fi
Päivitetty: 07.04.2020

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2020