Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus verestä

B -FarmL-D ATK 8946

Alihankinta

Farmakogenetiikalla tarkoitetaan geneettisiä variaatioita, jotka vaikuttavat lääkeainevasteeseen. Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen lääkkeen valinnassa ja annostuksessa on osa nykyaikaista ja taitavaa lääkkeiden määräämistä. Testin tulokset auttavat ennakoimaan lääkkeiden vaikutuksia potilaaseen sekä annostelemaan lääkkeitä aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin.
Farmakogeneettisessä laajassa testipaneelissa tutkitaan 17 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä. Paneeliin on valittu geenit, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Sytokromi  P450 (CYP) on tärkein ensimmäisessä vaiheessa lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvista entsyymijärjestelmistä. CYP-entsyymejä on useita ja eri  lääkeianeet metaboloituvat eri CYP-entsyymien kautta. Toisaalta joidenkin lääkeaineiden metabolia vaatii usean eri entsyymin toimintaa (vrt. varfariinihoito; CYP2C9 ja VKORC1). CYP-entsyymien variaatioiden lisäksi paneelissa tutkitaan variaatioita, jotka liittyvät lääkehoidon lisääntyneeseen sivuvaikutusriskiin (esim. SLCO1B1 ja faktorit FV ja FII). Laajennetussa paneelissa on mukana on lisäksi mm. syöpälääkemetaboliassa tärkeät TPMT- ja DPYD-geenit sekä G6PD-geeni joka on tärkeässä roolissa hemolyyttisen anemian riskiä arvioitaessa etenkin Afrikan maista tulevien potilaiden kohdalla.
Paneelin käyttö on kustannustehokkaampaa kuin erillisten geenien/variaatioiden tutkiminen yksittäin. Laajennettu paneeli kattaa yli 100 lääkeainetta, joiden vaikutus riippuu merkittävästi potilaan omasta perimästä.

Indikaatiot

Lääkehoidon aloitus, sopivan annostuksen määrittely. Epäily lääkehoidon tehosta. Lääkehoidon haittojen ennaltaehkäisy.

Näyte

3 ml EDTA-verta.
Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Huom! KELA-korvauksen saamiseksi pyyntöön tulee liittää kliiniset esitiedot.

Säilytys ja lähetys

Lähetys mahdollisimman pian huoneenlämpöisenä. Lyhytaikainen (1-3 vrk) säilytys jääkaapissa. Näyte ei saa jäätyä.

Menetelmä

Tutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geenin mahdollisia harvinaisia muunnoksia, joilla saattaa olla vaikutusta metabolianopeuteen.

Tutkittavat variaatiot

GeeniVariaatio   GeeniVariaatioGeeniVariaatio
ALDH2rs671CYP2C9      rs1057910DPYDrs3918290         
BCHErs1799807CYP2C9 rs1799853DPYDrs55886062
BCHErs1803274CYP2C9 rs28371686DPYDrs67376798
BCHErs28933389CYP2C9 rs56165452FIIrs1799963
BCHErs28933390CYP2C9 rs9332131FVrs6025
CYP1A2     rs12720461        CYP2D6  rs1065852              G6PD     rs1050828
CYP1A2rs2069514CYP2D6rs1135840G6PD    rs1050829
CYP1A2rs2069526CYP2D6rs16947G6PD    rs137852339
CYP1A2rs35694136CYP2D6rs28371706G6PD    rs5030868
CYP1A2rs762551CYP2D6rs28371725G6PD    rs5030869
CYP2B6rs2279343CYP2D6rs35742686G6PD    rs72554665
CYP2B6rs28399499CYP2D6rs3892097G6PD    rs78478128
CYP2B6rs3211371CYP2D6rs5030655IFNL3rs12979860
CYP2B6rs3745274CYP2D6rs5030656SLCO1B1   rs11045821
CYP2B6rs34223104CYP2D6rs5030865SLCO1B1   rs11045872
CYP2C19rs12248560CYP2D6rs5030867SLCO1B1   rs11045879
CYP2C19rs28399504CYP2D6rs59421388SLCO1B1   rs2306283
CYP2C19  rs41291556CYP2D6del/dupSLCO1B1   rs4149056
CYP2C19rs4244285CYP3A5rs10264272SLCO1B1   rs4149081
CYP2C19rs4986893CYP3A5rs28365083TPMTrs1142345
CYP2C19rs56337013CYP3A5rs28383479TPMTrs1800460
CYP2C19rs72552267CYP3A5rs41303343TPMTrs1800462
CYP2C19rs72558186CYP3A5rs55817950TPMT       rs1800584
              CYP3A5rs55965422UGT1A1rs4148323
CYP3A5rs56411402UGT1A1  rs887829
CYP3A5rs776746VKORC1 rs9923231

Tekotiheys

2x kk

Vastausaika (arkipäivää)

15-20

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan kirjallinen lausunto. Tulkinnassa hyödynnetään yhteistyökumppanin (Abomics Oy) farmakogeneettistä asiantuntijaosaamista. Tuloksen tulkinta perustuu mm. Abomics Oy:n GeneRx-tietokantaan, joka sisältää useista eri lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen.

Huomioitavaa

Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.
Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.
(Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa geenitaltion käyttöön tarvittavia tunnuksiaan itselleen.)
Lisätietoja: www.geenitaltio.fi

Lisätietoja

Terveysportti, Farmakogenetiikka, www.terveysportti.fi
PharmGKB julkinen tietokanta, www.pharmgkb.org/index.jsp
Abomics Oy, www.abomics.fi

Tiedustelut

Sairaalageneetikko: Kirsi Piippo,
etunimi.sukunimi@medix.fi 
Päivitetty: 28.12.2018

Yhtyneet Medix Laboratoriot
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Asiakaspalvelu
puh. (09) 52 561
faksi (09) 412 7053
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy 2019