Farmakogeneettinen laaja testipaneeli, DNA-tutkimus verestä

B -FarmL-D     ATK 8946
STT koodi: 10832

Osatutkimukset

B -Varfa-DKL 6343
B -SLCO1B1KL 6344
B -CYP2D6KL 6345
B -CYP2C19     KL 6346
Menetelmä akkreditoitu tekopaikan laatujärjestelmän mukaisesti.

Kuntaliiton tutkimusnimikkeitä vastaavia osatutkimuksia ei tehdä erillisinä.
B -SLCO1B1 on saatavissa omana tutkimuksenaan alihankintalaboratoriossamme.

Tutkimus kattaa 29 geeniä ja sisältää lausunnon potilaan fenotyypin mukaiseen annosteluun yli 100 lääkeaineelle. Lausunto on tarkoitettu yleis- tai erikoislääkäreiden käyttöön.

Farmakogenetiikka (PGx) tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii geneettisiä variaatioita, joilla on vaikutusta lääkeaineiden aineenvaihduntaan ja niiden vaikutuksiin elimistössä.
Farmakogeneettisen testin avulla pystytään ennakoimaan ja huomioimaan potilaskohtaiset yksilölliset ominaisuudet valittaessa lääkkeitä ja suunniteltaessa niiden annostusta. Huolellisella suunnittelulla voidaan mm. välttyä haitallisilta sivuvaikutuksilta tai riittämättömältä lääkeainevasteelta.

B -FarmL-D -testipaneelissa tutkitaan vähintään 29 lääkeainemetaboliaan vaikuttavaa geeniä, joiden variaatiot vaikuttavat yleisesti määrättyjen lääkeaineiden metaboliaan. Testipaneeliin lisätään uusia geenejä CPIC®:n suosituksen mukaan. 

Indikaatiot

Lääkehoidon suunnittelu ja aloitus, annostuksen määrittely, haitallisten sivuvaikutusten ja interaktioiden ehkäisy, epäily lääkehoidon puutteellisesta tehosta tai haittavaikutuksista.

Näyte

3 ml EDTA-verta.

Tutkimuksen lisätietona voidaan antaa potilaan tai hänen huoltajansa matkapuhelinnumero, jolloin potilas voi saada tutkimustuloksen helposti omaan käyttöönsä.


Näyteastia

EDTA-putki

Säilytys ja lähetys

Näyte voidaan säilyttää 24 h huoneenlämmössä. Lyhytaikainen (1-5 vrk) säilytys jääkaapissa. Pidempiaikainen säilyttäminen (yli 5 vrk) pakastettuna.

Menetelmä

Tutkimus tehdään TaqMan-kemialla (SNP-variaatiot OpenArray-teknologialla ja CYP2D6-geenin monistuma/puutos TaqManMGB kemialla). Testipaneelilla tutkitaan tunnettuja variaatioita. Tutkimuksella ei havaita tutkittavien geenien harvinaisia variaatioita eikä CYP2D6-geenin
mahdollisia harvinaisia rakenteellisia muunnoksia.

Tutkittavat geenit

ABCB1 digoksiini, ondansetroni
ABCG2 allopurinoli, atorvastatiini, rosuvastatiini
ALDH2 alkoholi, glyseryylitrinitraatti
BCHE mivacurium, suksametoni, tetrakaiini
CACNA1S desfluraani, enfluraani, halotaani, isofluraani, metoksifluraani, sevofluraani, sukkametoni
CYP1A2 agomelatiini, kofeiini, klotsapiini, olantsapiini, paroksetiini, rukaparibi
CYP2B6 bupropioni, efavirentsi, metadoni, nevirapiini, prasugreeli
CYP2C_rs12777823 varfariini
CYP2C19amitriptyliini, brivarasetaami, sitalopraami, klopidogreeli, essitalopraami, fluoksetiini, fluvoxamiini, imipramiini, lansopratsoli, mefenytoiini, omepratsoli, pantopratsoli, fenytoiini, sertraliini, vorikonatsoli
CYP2C8pioglitasooni, rosiglitasooni
CYP2C9asenokumaroli, diklofenaakki, dronabinoli, ibuprofeeni, irbesartaani, losartaani, meloksikaami, fenytoiini, pioglitasooni, tolbutamidi, varfariini
CYP2D6amitriptyliini, atomoksetiini, kodeiini, desipramiini, dekstrometorfaani, duloksetiini, haloperidoli, metoprololi, nortriptyliini, ondansetroni, oksikodoni, paroksetiini, risperidoni, tamoksifeeni, tramadoli
CYP3A4atorvastatiini, simvastatiini
CYP3A5prasugreeli, takrolimuusi, vinkristiini
CYP4F2varfariini
DPYDkapecitabiini, flusytosiini, fluorourasiili, tegafuuri
F2(prothrombin) avatrombopagi, konjugoitu estrogeenit, eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, lusutrombopagi, romiplostiimi, tamoksifeeni, tibolone
F5avatrombopagi, konjugoitu estrogeenit, eltrombopagi, estradioli, estrioli, etinyyliestradioli, lusutrombopagi, romiplostiimi, tamoksifeeni, tiboloni
G6PDartikaiini, askorbiinihappo, bupivakaiini, klooriprokaiini, klorokiini, klooripropamidi, siprofloksasiini, dabrafenibi, dapsoni, flutamidi, hydroksiklorokiini, levofloksasiini, lidokaiini, mafenidi, mafeniidramiini, metoklopramidi, nitrofurantoiini, norfloksasiini, peglotikaasi, prilokaiini, primakiini, probenesidi, kinini, rasburikaasi, ropivakaiini, natriumnitriitti, sulfadiatsiini, sulfametoksatsoli, sulfasalatsiini, sulfisoksatsoli, tafenokiini, tetrakaiini, tolbutamidi
GRIK4sitalopraami, essitalopraami
IFNL3bosepreviiri, daklatasviiri, peginterferoni alfa-2a, peginterferoni alfa-2b, ribaviriini, simepreviiri, sofosbuviiri, telapreviiri
MTHFRfoolihappo, metotreksaatti
NAT2amifampridiini, dapsoni, hydralatsiini, isoniatsidi, sulfametoksatsoli, sulfasalatsiini
NFIBklotsapiini
NUDT15atsatiopriini, merkaptopuriini, tioguaniini
SLCO1B1atorvastatiini, fluvastatiini, lovastatiini, metotreksaatti, pitavastatiini, pravastatiini, rosuvastatiini, simvastatiini
TPMTatsatiopriini, sisplatiini, merkaptopuriini, tioguaniini
UGT1A1arformoteroli, atatsanaviiri, belinostaatti, binimetinibi, kabotegraviiri, dolutegraviiri, erlotinibi, govitekaani, indakateroli, irinotekaani, nilotinibi, patisiraani, raltegraviiri, sasatuzumabigovitekaani
VKORC1varfariini

Tekotiheys

4 x kk

Vastausaika (arkipäivää)

21

Tulkinta

Lausunto, jossa on suositukset yli 100 lääkkeen valintaan ja annostukseen. 

Lausunnon laatii SYNLABin yhteistyökumppani, farmakogenetiikan asiantuntijayritys Abomics Oy. Abomics Oy käyttää lausunnon laatimisessa GeneRx-tietokantaa, joka sisältää useista eri
lähteistä kootut tiedot geenien vaikutuksesta lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen, mukaan lukien lääkekohtaiset fenotyyppikohtaiset suositukset annosohjeineen. 

Testin tulokset ovat helposti potilaan tarkasteltavissa Geenitaltio-palvelun kautta. Tämän vuoksi
suositellaan, että potilas ilmoittaa matkapuhelinnumeronsa lisättäväksi tutkimuksen esitietoihin. Tämä ei ole pakollista, mutta tässä tapauksessa potilas ei saa Geenitaltio-palvelun tunnuksia itselleen. 

Lisätietoja: www.abomics.fi  


Huomioitavaa

Tämän tutkimuksen tulos tallennetaan automaattisesti geenitaltioon, joka on potilaan
henkilökohtainen tietovarasto geenitestien tuloksille.

Tutkimusta tilattaessa potilaalta tulee pyytää matkapuhelinnumero tutkimuksen esitietoihin. Kun pyydetty tutkimus on valmistunut, vastataan tulos normaalilla vastausliikenteellä asiakkaan potilastietojärjestelmään. Lisäksi tulos tulkintoineen tallennetaan Geenitaltio-palveluun. Potilas saa tallennuksesta puhelimeensa viestin, jossa annetaan ohjeet geenitaltioon kirjautumiseen. Geenitaltiosta tulokset ovat potilaan hyödynnettävissä tarvittaessa.
Potilas voi halutessaan kieltäytyä antamasta puhelinnumeroaan, mutta tällöin hän ei saa viestiä tulosten valmistumisesta itselleen.

Tutkimukset koskevat ainoastaan lääketurvallisuutta koskevia geenejä, ei esimerkiksi sairauden riskigeenejä. Potilasta ei voi tunnistaa tämän tutkimuksen perusteella, kuten koko genomin sekvenoinnissa.

Lisätietoja

Abomics GeneRx -tietokanta:

Duodecim: Terveysportti Farmakogenetiikka

Duodecim Lääketietokanta: (Ks.Farmakogenetiikka-osio)

Duodecim: Farmakogeneettiset testit lääkehoidon tukena (Duodecim)

Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä.
Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2023 (Julkaistu: 03.04.2023). https://www.kaypahoito.fi/hoi50023


Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset, lääkeaineiden pitoisuusmittaukset ja CYP-genotyyppien määrittäminen. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen
Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (julkaistu 8.1.2020). Päivitetty 3.4.2023


Tekopaikka

SYNLAB Tallinna
Akkreditointitaho: EAK (EA jäsen)
Standardi: EVS-EN ISO 15189

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta ammattilaisneuvonta@synlab.fi

Abomics Oy asiantuntijat: info@abomics.fi
Päivitetty: 06.02.2024

SYNLAB Suomi Oy
Kivihaantie 7
00310 Helsinki

Ammattilaisneuvonta
puh. 020 734 1550
faksi (09) 412 5773
arkisin klo 8 -16

Kaikki oikeudet pidätetään, Copyright © SYNLAB Suomi 2024